Fagligt

Praktikstedsbeskrivelse

PRAKTIKSTEDETS NAVN

 
S/I Fonden Nørreheden
Ajstrup Nørrehede 24
9381 Sulsted
Leder Søren Wiwe, Formand for bestyrelsen er sogne- og hospicepræst Ole Raakjær.
 

INSTITUTIONSTYPE

Nørreheden er et § 107 botilbud, med plads til syv voksne udviklingshæmmede borgere. Stedet er et helhedstilbud, der udover boligen også tilbyder beskæftigelse.
 

STEDETS ORGANISERING

Nørreheden blev etableret i 1997, og er en selvejende institution med en bestyrelse, der er sammensat således, at det faglige niveau matcher kravene til udfordringerne ved at drive et botilbud. Der deltager en medarbejder repræsentant i bestyrelsesmøderne.
 

ÅBNINGSTIDER

Nørreheden er åben døgnet rundt 365 dage om året.
 

ANSATTE

Der er i foråret 2013 9 ansatte samt en 2. års studerende fra UCN. De 9 fastansatte består af pædagoger, håndværkere og en madmor, de fleste har mere end én uddannelse.
 

VAGTPLAN

Der er dagligt en døgnvagt, en vagt fra kl. 8 til 19, og vagt fra kl. 8.30 til kl. 15.30. Om lørdagene er der de to førstnævnte vagter, og om søndagene er der udelukkende en døgnvagt.
 

KONTAKTPERSON FOR PRAKTIKKEN

Gitte Simoni er i 2013 vejleder for 1. års praktikken. Erich Erichsen er vejleder for 2.års praktikken, begge er uddannede og erfarne praktikvejledere.
 

FORMÅL

Nørreheden yder individuel pædagogisk og praktisk støtte og vejledning i eget hjem til borgere med udviklingshæmning i henhold til SEL § 107. Desuden støtte og vejledning i at opnå og vedligeholde sociale relationer, kommunikation og samværsformer.  Målet er overordnet ”Det gode liv”, og midlerne vi anvender i de individuelle handleplaner er hobbylandbrug med dyrehold, køkken- og prydhaver, værksted, indeaktiviteter samt oplevelser og aktiviteter. 
 

KARAKTERISTIK AF PRAKTIKSTEDETS BRUGERGRUPPE 

Voksne med udviklingshæmning i varierende grad, derudover er der diagnoser indenfor autismespektret tilstede. Nørreheden er godkendt som botilbud for domsanbragte udviklingshæmmede. Den nuværende køns- og aldersfordeling er en kvindelig beboer og 6 mandlige beboere i alderen 35 til 49 år. 
 

KARAKTERISTIK AF PRAKTIKSTEDETS ARBEJDSMETODER

Det grundlæggende pædagogiske udgangspunkt for arbejdet på Nørreheden er, at vi har at gøre med mennesker, som har en udviklingshæmning, men er meget forskellige og derfor har helt unikke og individuelle muligheder og behov. Hver enkelt beboer har ganske særlige kompetencer og vanskeligheder, som må tænkes ind i det pædagogiske arbejde.  Der lægges stor vægt på individuel tilgang til beboerne.
 
Der arbejdes med en genkendelig daglig struktur. Den indebærer overordnet en tryg ramme og forudsigelighed i dagligdagen.  Der er i høj grad også plads til det uforudsete og hvad dagen tilbyder af muligheder. Derudover arbejdes der ud fra den enkeltes behov og aktuelle problemstillinger.  Der lægges stor vægt på deltagelse i lokalsamfundets aktiviteter, og ture, ferier og oplevelser på vore lørdagsture er vel integrerede dele af beboernes liv.
 

INTERNT SAMARBEJDE

Der afholdes personalemøde 4 timer hver anden uge. Her deltager ledelsen og alle fastansatte medarbejdere.  Som en del af Nørrehedens sundhedspolitik starter møderne med en gåtur på ca. 3 km, herefter er der fælles morgenmad, før selve mødet starter. På hver andet personalemøde er der formøde, hvor leder og stedfortræder ikke er til stede.  Der afholdes 2-3 pædagogiske dage i løbet af året, den ene gang som internatkursus. I 2013 arbejdes der med en fornyet gennemgang af den akkreditering, vi opnåede i 2007.
 
 

EKSTERNT SAMARBEJDE

Ledelsen deltager i forskellige arrangementer i LOS` regi samt i Socialt Leder Forum, desuden i arrangementer for private botilbud i Aalborg kommune. Der søges samarbejde med diverse specialister, når der opstår behov herfor.
 

ØVRIGE FORHOLD

Studerende skal inden første arbejdsdag indhente en straffeattest, samt skrive under på en erklæring omkring tavshedspligt og magtanvendelses info. Inden for den første uge skal brandbekæmpelsesforanstaltningerne på Nørreheden gennemgås sammen med praktikvejlederen.