Mål og værdier

Mål og værdier

Udgangspunktet for det pædagogiske arbejde på Nørreheden er “det gode liv”. Med det gode liv forstår vi et liv med størst mulig livskvalitet. 

Nørrehedens mål er:

01.

At være eksponent for et godt, sundt og rigt liv for beboerne.

02.

At yde kompensenende pædagogisk og praktisk hjælp og støtte.

03.

At styrke beboernes selvfølelse og selvværd.

04.

At understøtte og udvikle sociale relationer.

05.

At fremme den enkeltes selvhjulpenhed og udvikling.

Udgangspunktet for det pædagogiske arbejde på Nørreheden er “det gode liv”. Med det gode liv forstår vi et liv med størst mulig livskvalitet. Med udgangspunkt i den enkelte beboers ressourcer vil vi tilstræbe at skabe en dagligdag med udfordringer, indhold og mening. Vi anvender KRAP som metode, som står for kognitiv, ressourcefokuseret og anerkendende pædagogik.
 
Med udgangspunkt i den enkelte beboers behov og potentialer tilbydes dagbeskæftigelse og aktiviteter, ud fra de rammer, som Nørreheden har. Det drejer sig overordnet om dyrehold, køkkenhave, drivhus, mark- og havebrug og værksteder, og ikke mindst de mange opgaver, der er i tilknytning til daglig husførelse.
 
Ved siden af de daglige opgaver tilbydes mange forskellige oplevelser, både her på stedet og ud af huset. Vi oplever og inspireres af alt fra kunst til natur, fest og temaarbejde.

Nørrehedens værdigrundlag:

For at det gode liv kan blive mærkbar i hverdagen, værdisætter vi følgende:
 
  • Vi arbejder på at skabe tillidsfulde relationer. Trivsel og udvikling fordrer tryghed. En god relation er forudsætningen for at vi kan lykkes med vores mål.
  • Vi har en anerkendende tilgang.  Når den enkelte føler sig anerkendt, er det lettere at være fleksibel, lytte til forskellige meninger og forstå, at ikke alle har samme evner, ønsker og behov som én selv. Forskelligheder er en styrke i et fællesskab. Bliver man mødt anerkendende, får man et stærkere selvbillede og selvværd.
  • Vi værdsætter empati. empati er vigtig, når den enkeltes legitime krav om opmærksomhed og individuelle behov skal tilgodeses. Omsorg og forståelse skaber trivsel og udvikling. 
  • Vi tilpasser dagligdagen og pædagogikken til beboerne. Vi tager hensyn til de kognitive udfordringer, hver beboer har. Eksempelvis kan en borger have brug for en struktureret hverdag vha tavle eller timetimer eller en jævnlig samtale om hverdagens gøremål for at nedsætte stressniveau. En anden kan have brug for arousal for at aktivere sanseaparatet, opfattelse og stimuli og give gode hormoner.
  • Vi vægter det sociale samvær. Vi synes, at samværet og samspillet med og mellem beboerne på Nørreheden er meget livsbekræftende. Relationer er det fundament, der ligger til grund for hele det pædagogiske arbejde, og herfra udspringer den gode humor og et godt arbejdsmiljø. Vi er sammen om noget – det fælles tredie, kommer nogle gange i flow sammen, griner og hygger os sammen.
 
Med udgangspunkt i disse værdier og vore positive forventninger til hinanden og livet, vil vi være medskaber af det gode liv for beboerne på Nørreheden.